ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor verkoop, levering en betaling van Vaventis B.V. te Weesp

Ingediend bij de kamer van Koophandel van het Gooi-en Eemland district, Nederland onder nummer 56671997

Artikel 1 – Algemeen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Vaventis B.V. (hierna “Vaventis” genoemd) onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Koper’ bedoeld: bedrijven, (overheids-) organisaties, stichtingen, consumenten en particulieren, in de breedste zin van het woord.

Artikel 3 – Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Vaventis zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in het aanbod. De goederen die daarin worden gespecificeerd uitsluitend beschikbaar zoals in de aangegeven versie en verpakkingseenheden. Technische wijzigingen zijn nadrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van een verplicht aanbod is de geldigheidsduur 21 dagen vanaf de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de aanbieding.

Artikel 4 – Acceptatie van orders en levertijden

1. Een order geplaatst bij Vaventis zal slechts leiden tot een overeenkomst zodra Vaventis schriftelijk heeft ingestemd, al dan niet onder voorwaarden in strijd met deze algemene voorwaarden en condities. De Koper wordt geacht akkoord te gaan met de verschillende voorwaarden, tenzij hij binnen 3 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving Vaventis informeert.

2. Annulering van een bestelling of een koopovereenkomst is in geen geval toegestaan in geval van:

permanente, doorlopende of contract orders

orders van producten uit voorraad

Bovendien, is annulering alleen toegestaan voor zover dit kan worden geëist op basis van de wet of indien de bepalingen van deze voorwaarden of aanbieding aldus voorzien.

3. Eventuele levertijden opgegeven door Vaventis zijn van informatieve aard en zullen ingaan zodra Vaventis de orde schriftelijk heeft bevestigd en alle door de klant te verstrekken gegevens in zijn bezit zijn. Vaventis zal naar beste vermogen voldoen aan de opgegeven levertijden.

4. De datum van levering wordt verstaan de dag van levering vanuit Vaventis tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Overschrijding van de levertijd zal de klant nooit het recht geven op enige vergoeding, beëindiging van de overeenkomst of niet-naleving voor zijn rekening van een dergelijke overeenkomst of van enige aanverwante overeenkomst.

Artikel 5 – Verzending en levering

1. Levering geschiedt vanuit Vaventis locatie, tenzij de partijen het uitdrukkelijk eens zijn over andere leveringsmethoden.

2. In het geval of transport van goederen door Vaventis ten behoeve van de Koper wordt dit transport uitgevoerd op kosten en risico van de Koper. De levering in een dergelijk geval geschiedt op de begane grond op een door Vaventis en de Koper overeengekomen locatie.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Vaventis geleverde goederen blijven eigendom van Vaventis totdat de aankoopprijs plus enige rente en onkosten volledig is betaald. Tot de volledige betaling van de gekochte goederen is gedaan, is de Koper niet gemachtigd om de goederen te verkopen, te verpanden of te bezwaren.

2. Om de betaling te waarborgen voor goederen die door Vaventis zijn geproduceerd en verkocht en/of voor andere bedragen die door de Koper aan Vaventis zijn verschuldigd, omvat het eigendomsvoorbehoud zoals beschreven in paragraaf 1 alle goederen geleverd door Vaventis, die aanwezig zijn in de Kopers voorraad, zelfs indien deze goederen, vóór of na de levering van de onbetaalde goederen, zijn geleverd en/of betaald.

3. De Koper mag de goederen aan hem geleverd niet vervreemden, verpanden, bezwaren of hypothekeren, noch zal hij deze goederen verhuren, lenen of op enige andere wijze bezwaren, belasten of verpanden.

4. Vaventis is gerechtigd zijn goederen zonder nadere aankondiging te claimen en in bezit te nemen, indien er geen (volledige) betaling is verricht op de vervaldatum.

5. Indien derden aanspraak maken op goederen, die krachtens dit artikel onderworpen zijn aan eigendomsvoorbehoud, is de Koper verplicht om Vaventis onmiddellijk na het voorkomen van de tenuitvoerlegging schriftelijk in kennis te stellen.

6. Het is verplicht voor de Koper om de in dit artikel bedoelde goederen te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, storm en waterschade. De Koper is niet gerechtigd enige aanspraak op zijn verzekeraar aan derden te doen toekomen wegens de in deze paragraaf bedoelde verzekeringen, of om ze te gebruiken als waarborg, in de breedste zin van het woord, naar derden. Alle betalingen met betrekking tot schade of verlies van de in dit artikel bedoelde goederen nemen de plaats in van de betrokken goederen. De Koper brengt alle rechten die tegen de verzekeraar kunnen worden gesteld met het oog op extra zekerheid voor de naleving van en krachtens de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, over naar Vavantis. Deze overbrening wordt erkend en aanvaard door Vaventis.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten, licenties en software

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Vaventis alle auteursrechten en intellectueel eigendomsrecht op haar aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (test)modellen, (verkochte) producten, software, etcetera.

2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Vaventis, ongeacht dat de Koper voor de fabricage ervan kosten in rekening worden gebracht. Deze gegevens mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of bekendgemaakt aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vaventis. De Koper is gehouden Vaventis een onmiddellijk opeisbaar €25.000 te betalen per inbreuk op deze beschikking. Deze sanctie kan worden aangevraagd naast vergoeding van schade of anderszins op grond van de wet.

3. Als en voor zover de Koper goederen van Vaventis koopt waarin software is geïntegreerd, is de Koper gerechtigd om deze software te gebruiken.

4. Voor zover van toepassing, retourneert de Koper de gegevens als bedoeld in paragraaf 1 van dit artikel die zijn overhandigd aan hem op eerste verzoek en binnen een periode bepaald door Vaventis. De Koper is gehouden Vaventis een onmiddellijk opeisbaar €500 per dag bij overtreding van deze regeling. Deze sanctie kan worden geëist naast compensatie van schade of anderszins op grond van de wet.

Artikel 8 – Advies en informatie

1. De Koper kan geen rechten ontlenen aan advies of informatie ontvangen van Vaventis indien deze geen betrekking hebben op de betreffende overeenkomst.

2. Indien de Koper Vaventis voorziet van gegevens, tekeningen etcetera kan deze laatste de juistheid en volledigheid ervan aannemen voor uitvoering van de overeenkomst.

3. De Koper doet afstand van alle claims van derden ten aanzien van Vaventis met betrekking tot het gebruik van advies, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen etcetera, die door of namens de Koper worden verstrekt.

Artikel 9 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Vaventis biedt de Koper en de eerste gebruiker een garantie voor gebreken die kunnen worden toegerekend aan Vaventis, gemanifesteerd door normaal gebruik en voor zover Vaventis deze garantie kan aanroepen bij haar leverancier. De garantie is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de datum waarop de Koper wordt gefactureerd.

2. Het in lid 1 bedoelde normale gebruik omvat niet het gebruik van door Vaventis geleverde goederen bij temperaturen onder -20 ° of boven +50 ° Celsius.

3. De vermeende niet-naleving van de garantieverplichtingen van Vaventis biedt geen kwijting voor de Koper van de verplichtingen die voortvloeien uit een contract gesloten met Vaventis. Indien de Koper niet naar behoren of niet tijdig voldoet aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen, kan Vaventis niet gebonden zijn aan enige garantie.

4. De aansprakelijkheid van Vaventis komende van een overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de naleving van de hierboven genoemde garantie verplichting. Eventuele claims op schadevergoeding of anderszins, ook die als gevolg van verlies van de handel of andere indirecte (of gevolg)schade en schade als gevolg van diensten die door Vaventis (zoals tekeningen en/of ontwerpen gemaakt ten behoeve van de Koper) en advies (zoals logistiek en plaatsing advies) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

5. De Koper ziet af van alle claims van derden ten aanzien van Vaventis met betrekking tot schade aan goederen of diensten geleverd door Vaventis.

6. Vaventis is niet aansprakelijk voor claims van derden met betrekking tot schade door goederen en/of diensten geleverd door Vaventis aan de Koper.

Artikel 10 – Claims

1. De volgende bepalingen zijn niet van toepassing op claims in het kader van garanties en verborgen gebreken.

2. Kleine, technisch onvermijdelijke gebreken of kleine verschillen in kwaliteit, grootte of afwerking die overeenkomen met de marktpraktijk vormen geen gronden voor claims.

3. De Koper registreert claims met betrekking tot direct zichtbare gebreken bij Vaventis binnen 10 dagen na levering, de registratie wordt gedateerd en schriftelijk vastgelegd, met vermelding van gebreken en/of motivatie voor claims. Zodra deze termijn is verstreken, worden de geleverde goederen geacht goedgekeurd en aanvaard te zijn door de klant.

4. Bij retourzendingen, geëffectueerd zonder voorafgaande kennisgeving en/of zonder geldige reden en/of zover niet aanvaard door Vaventis, zullen alle kosten in verband met de retourzending worden gedragen door de Koper. Vaventis is in dat geval gerechtigd om de goederen op kosten van de Koper bij een derde partij op te slaan, of zelfs de goederen ter eigen beschikking te houden, zonder de Koper van zijn betalingsverplichtingen te ontheffen.

5. De retourzending geschiedt in de originele verpakking en wordt vervoerd voor rekening en risico van de Koper.

6. In het geval van op maat gemaakte bestellingen, kunnen claims alleen worden gemaakt gerelateerd aan de afmetingen indien de goederen niet aan de opgegeven afmetingen voldoen.

7. Indien claims, louter in oordeel van Vaventis, gerechtvaardigd zijn, voorziet Vaventis de Koper kosteloos van vervangende producten.

Artikel 11 – Betaling

Alle leveringen en/of zendingen naar particulieren worden onder rembours verricht. Voor alle andere leveringen en zendingen gelden de volgende voorwaarden:

a. de betaling van geleverde goederen geschiedt netto, zonder korting of compensatie, uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum en onder vermelding van het klant- of factuurnummer.

b. Vaventis is gerechtigd om vóór de uitvoering de zekerheid van de Koper te verlangen dat hij tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 12 – Vertraagde betalingen

1. Bij gebreke van tijdige betaling van het gefactureerde bedrag of een deel daarvan is aan Vaventis een rente verschuldigd tegen het statutaire tarief, met een minimum van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag. In een dergelijk geval, alsmede in geval van opschorting van betalingen, faillissement, schuldsanering voor natuurlijke personen of liquidatie van de koperactiva, is de Koper op eerste verzoek verplicht om alle betaalde en onbetaalde goederen, geleverd door Vaventis en nog in haar bezit, te beschikking te stellen aan Vaventis.

2. Het totale verschuldigde bedrag door de Koper plus rente en onkosten worden onmiddellijk opeisbaar indien een van de in dit artikel genoemde gevallen zich voordoet, terwijl Vaventis zal worden ontslagen van elke verplichting jegens de Koper en de laatstgenoemde aansprakelijk wordt gesteld voor vergoeding van schade of anderzins richting Vaventis.

3. Alle kosten die worden gemaakt voor het innen van verschuldigde bedragen op welke grond dan ook door de Koper verschuldigd aan Vaventis, komen ten laste van de Koper. Daarin opgenomen zijn alle kosten voor protest, uitwisseling en herinneringen alsmede die voor een advocaat of instelling die verantwoordelijk is voor het terugvorderen van de bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten, onder voorbehoud van nadere specificaties die niet aan deze vergoeding voldoen, worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €150. Vaventis is niet verplicht de werkelijk gemaakte kosten te verantwoorden.

Artikel 13 – Overmacht, opschorting en beëindiging

1. In een situatie van overmacht is Vaventis gerechtigd de overeenkomst te annuleren of op te schorten, voor zover die niet is uitgevoerd voor een deel of geheel, gedurende een periode van 6 maanden, zonder gebonden te zijn aan enige schadeloosstelling.

2. Met overmacht wordt bedoeld:

a. in het algemeen: elke of enige onvoorspelbare ontwikkeling, waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

b. in het bijzonder: gebrekkige en vertraagde levering door leveranciers, gebrek aan grondstoffen en verbruiksgoederen, storing, brand, staking, sabotage, uitsluiting, rellen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, noodtoestand, overstromingen, ijsvorming, vertragingen in verkeer en overheidsmaatregelen.

Onder overmacht wordt ook verstaan, indien en voor zover Vaventis afhangt van een derde partij om te voldoen aan een overeenkomst, dat deze derden het recht hebben om overmacht in te roepen om te voldoen aan een overeenkomst gesloten met VaventIs.

3. Indien de Koper niet goed of tijdig in overeenstemming is met enige verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst met Vaventis, alsmede in geval van faillissement, opschorting van betalingen, schuldsanering voor natuurlijke personen, stillegging of liquidatie van de Kopervennootschap, zal hij wettelijk in verzuim worden geacht

en is Vaventis daardoor gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst, om de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen voor een deel of volledig naar eigen goeddunken, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schadevergoeding en zonder afbreuk te doen aan eventuele verdere rechten waarop zij recht heeft. In dergelijke gevallen zijn alle huidige of toekomstige claims van Vaventis jegens de Koper onmiddellijk en direct te vorderen.

Artikel 14 – Verdere toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten volgens welke Vaventis is belast met het uitvoeren van taken met betrekking tot advisering, reparatie, onderhoud of anderszins, allemaal in de breedste zin van het woord.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

  1. (a) zijn enige voorwaarden strijdig met een of meer van deze algemene voorwaarden nietig, en
  1. (b) zijn de algemene voorwaarden van de Koper niet van toepassing.

Artikel 15 – Toepassing wet en geschillen

1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Vaventis en andere/derde partijen worden beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit de in lid 1 genoemde rechtsbetrekkingen worden uitsluitend beoordeeld door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland of het gerecht dat deze rechtbank vervangt.